Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Raport o stanie gminy
Protokoły NIK i RIO
Wybory
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Powszechny Spis Rolny 2020
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy przedsięwzięcia polegającego na "Montaż linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65, 27-312 Chotcza"
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 13:29:16, wprowadzający: Edyta Gajek
 Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwziecia polegającego na "Montażu linii technologicznej do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego wyrobu w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Kijanka 65"
Data wprowadzenia informacji 2020-05-04 14:42:27, wprowadzający: Edyta Gajek
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 11:44:23, wprowadzający: Edyta Gajek
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa stawu na działkach nr ewidencyjnych 335, 338, 339, obręb Siekierka, gm. Chotcza, powiat lipski"
Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 15:52:34 Informację zaktualizowano 2019-11-25 15:54:13, wprowadzający: Edyta Gajek
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stawu w obręb Siekierka Stara
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 11:03:39, wprowadzający: Edyta Gajek
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na Zasiedleniu instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej w m. Chotcza-Józefów, gm. Chotcza
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 10:25:12, wprowadzający: Edyta Gajek
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zasiedleniu instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej w m. Chotcza-Józefów, gm. Chotcza
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 10:15:11, wprowadzający: Edyta Gajek
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2019-09-30 14:02:49, wprowadzający: Edyta Gajek
 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-30 14:01:15, wprowadzający: Edyta Gajek
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 13:02:44, wprowadzający: Edyta Gajek
 Postanowienie o zawieszeniu postępowania dotyczącego rozbudowy stawu, obręb Siekierka Stara
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 11:32:40, wprowadzający: Edyta Gajek
 Postanowienie dotyczące rozbudowa stawu, obręb Siekierka Stara
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:36:30, wprowadzający: Edyta Gajek
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 11:37:04, wprowadzający: Edyta Gajek
 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Instututu hodowlano-dydaktycznego"
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 14:58:52, wprowadzający: Edyta Gajek
Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbudowie stawu, obręb
Siekierka Stara"
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 14:53:00, wprowadzający: Edyta Gajek
Informacja "Projekt Program Ochrony Środowiska"
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 15:02:15, wprowadzający: Edyta Gajek
Zawiadomienie o niezaławieniu sprawy w terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 13:54:35, wprowadzający: Edyta Gajek
Raport Oddziaływania na Środowisko

Raport

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 13:34:22, wprowadzający: Edyta Gajek
Zawiadomienie o złożonym Raporcie "Kijanka PV"
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 12:10:28, wprowadzający: Edyta Gajek
Obwieszczenie z dnia 05 lutego 2019 r. Wójta
Gminy Chotcza informujące o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 12:07:24, wprowadzający: Edyta Gajek
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego w sprawie
wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 12:03:52, wprowadzający: Edyta Gajek
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 11:07:23 Informację zaktualizowano 2019-02-01 14:11:57, wprowadzający: Edyta Gajek
Informacja dot. odpowiedzi RDOŚ i Wody Polskie -
"Instytut hodowlano-dydaktyczny"
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:40:38 Informację zaktualizowano 2019-02-01 14:12:22, wprowadzający: Edyta Gajek
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Chotcza na
lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

Obwieszczenie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2018-2021 - Projekt

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 11:20:38, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Chotcza z
dnia 02.01.2019 r.
 o złożeniu przez Inwestora wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2019-01-03 14:37:36 Informację zaktualizowano 2019-01-03 14:39:27, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Chotcza z
dnia 31 grudnia 2018 r.
 o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2015"
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 14:29:41, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:32:21, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja dot. uzgodnienia Raportu inwestycji pn. budowa "Instytutu hodowlano - dydaktycznego"
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:14:51, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:44:08, wprowadzający: Justyna Gregorczyk

Opinia sanitarna nr 31/ZNS/2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: " Instytut hodowlano - dydaktyczny"

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 15:23:07 Informację zaktualizowano 2018-11-14 15:29:45, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja dot. opinii z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipsku
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 14:22:15, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja dot. odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 14:16:44 Informację zaktualizowano 2018-11-13 14:25:52, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja dot. uwag oraz wniosków złożonych w terminie przewidzianym do składania uwag i wniosków do raportu.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-07 12:14:14, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy
Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 14:58:37, wprowadzający: Justyna Gregorczyk

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.,.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 11:58:09, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:33:35, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:32:01, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:28:38, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Obwieszczenie z dnia 2 październik 2018r. o złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Instytut hodowlano - dydaktyczny"
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:26:25, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 10:22:18, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:59:00, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Realizacja Punktu Selektywej Zbiórki Odpadów Komunallnych (PSZOK) na działce o nr. ewid. 736/5 położonej w miejscowości Chotcza-Jozefów gm. Chotcza, pow. lipski woj. mazowieckie"
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 14:25:38, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 08:19:38, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 08:40:25 Informację zaktualizowano 2018-04-30 09:06:22, wprowadzający: Justyna Gregorczyk
wersja do druku