Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chotcza  www.chotcza.pl
Dane
Komunikaty
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wydziały
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Procedury naboru na stanowiska
Inne
RODO
sesje
wideosesja
Protokoły NIK i RIO
Wybory samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta RP 2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Chotczy
Wybory Samorządowe 2018
USC, DO, EL
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia do 30 000 euro
Parafia Tymienica - Zapytania ofertowe
Archiwum przetargów
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje
Interpelacje i zapytania radnych
Informacje nieudostępnione
Pliki do Pobrania
Serwisy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały strona główna 

Wydziały
``

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

I. Referat Finansowo – Księgowy

Kierownik Referatu - Elżbieta Mróz tel. (48) 375-10-32 wew. 18

1. Teresa Marzec tel. (48) 375-10-32 wew. 15
2. Monika Łyjak tel. (48) 375-10-32 wew. 14
3. Elżbieta Wojtalik tel.(48) 375-10-32 wew. 14
4. Katarzyna Chołuj tel.(48) 375-10-32 wew. 15

do zadań referatu należy w szczególności:

1. Przygotowanie materiałów i wytycznych potrzebnych do opracowania projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją.
2. Prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi Gminy i Radzie Gminy.
3. Wymierzanie i pobór podatków: opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej.
6. Prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie.
7. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę finansową.
8. Planowanie i opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonyc spraw.
9. Opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
10. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

II. Referat Ogólno-Administracyjny

Kierownik Referatu – Mirosława Byzdra tel. (48) 375-10-32 wew. 12

Lidia Magierek tel. (48) 375-10-32 wew. 20
Piotr Drążyk tel. (48) 375-10-32 wew. 22
Janusz Rutkowski tel. (48) 375-10-32 wew. 22

Do zadań referatu należy w szczególności:

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacju Urzędu.
2. Koordynacja przcy w Urzędzie.
3. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz interpelacji i wniosków radnych.
4. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowyh pracowników Urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
5. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Gminy.
6. Obsługa Rady Gminy i Komisji Rady.
7. Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych.
8. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji Urzędu.
9. Prowadzenie archiwum Urzędu.
10. Nadzór nad działalnością placóek oświatowych i biblioteką.
11. Współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym w sprawach wyborów.
12. Prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej Urzędu oraz dbałość o przestrzeganie zasad bhp i p/poż.
13. Gospodarowanie gruntami komunalnymi.
14. Realizacja zadań zleconych - gospodarka gruntami należącymi do Agencji Rolnej Skarbu Państwa.
15. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej.
16. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwach rolnych.
17. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
18. Wydawanie zezwoleń na alkohol.
19. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem.

III. Samodzielne stanowiska

Zastępca Kierownika USC - ewidencja ludności -  Katarzyna Oleksiak tel. (48) 375-10-32 wew.19

1. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
2. Prowadzenie ewidencji ludności.
3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
4. Prowadzenie akt stanu cywilnego na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących narodzin, małżeństwa i zgonu.
5. Przyjmowanie zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających małżeństwa.

Ds. obrony cywilnej i budownictwa - Janusz Rutkowski tel. (48) 375-10-32 wew. 22

1. Prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej.
2. Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
3. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie kancelarii tajnej.
5. Naliczanie i pobór opłat za wodę.
6. Nadzór nad gospodarką śmieciową gminy.
7. Wydawanie postanowień na podział nieruchomości.
8. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek.
9. Nadzór nad oświetleniem ulicznym.
10. Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji.
11. Nadzór nad budową i utrzymaniem sieci wodociągowej gminy.
12. Uzasadnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Ds. zamówień publicznych, promocji gminy, środków unijnych - Tomasz Fijoł tel. (48) 375-10-32 wew. 19

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik -  Tomasz Fijoł tel (48) 375-10-32 wew. 19
Główna Księgowa - Monika Łyjak (48) 375-10-32 wew. 14

Barbara Wronikowska
Justyna Niedziela
Karolina Figura
Łukasz Hmielewski
 
tel. (48) 375-10-32 wew.23

Zadania i kompetencje Ośrodka określa regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

V. Biblioteka Publiczna

Patrycja Juszczyk   tel. (48) 375-10-32 wew. 21

 
Data wprowadzenia informacji 2003-03-26 12:26:00 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:31:34, wprowadzający: Edyta Gajek
wersja do druku