Ochrona środowiska

 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:44:23.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa stawu na działkach nr ewidencyjnych 335, 338, 339, obręb Siekierka, gm. Chotcza, powiat lipski"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-11-25 15:52:34 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:54:13.
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stawu w obręb Siekierka Stara

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-21 11:03:39.
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na Zasiedleniu instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej w m. Chotcza-Józefów, gm. Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:25:12.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zasiedleniu instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej w m. Chotcza-Józefów, gm. Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:15:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:02:49.
 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:01:15.
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:02:44.
 Postanowienie o zawieszeniu postępowania dotyczącego rozbudowy stawu, obręb Siekierka Stara

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:32:40.
 Postanowienie dotyczące rozbudowa stawu, obręb Siekierka Stara

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:36:30.
 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-29 11:37:04.
 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Instututu hodowlano-dydaktycznego"

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-27 14:58:52.
Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbudowie stawu, obręb
Siekierka Stara"
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-21 14:53:00.
Informacja "Projekt Program Ochrony Środowiska"
 Informacja

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:02:15.
Zawiadomienie o niezaławieniu sprawy w terminie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:54:35.
Raport Oddziaływania na Środowisko

Raport

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-02-08 13:34:22.
Zawiadomienie o złożonym Raporcie "Kijanka PV"
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:10:28.
Obwieszczenie z dnia 05 lutego 2019 r. Wójta
Gminy Chotcza informujące o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:07:24.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego w sprawie
wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Postanowienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:03:52.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:07:23 | Data modyfikacji: 2019-02-01 14:11:57.
Informacja dot. odpowiedzi RDOŚ i Wody Polskie -
"Instytut hodowlano-dydaktyczny"
 Informacja

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:40:38 | Data modyfikacji: 2019-02-01 14:12:22.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Chotcza na
lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

Obwieszczenie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2018-2021 - Projekt

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:20:38.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Chotcza z
dnia 02.01.2019 r.
 o złożeniu przez Inwestora wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-03 14:37:36 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:39:27.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Chotcza z
dnia 31 grudnia 2018 r.
 o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2015"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:29:41.
 Informacja o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:32:21.
 Informacja dot. uzgodnienia Raportu inwestycji pn. budowa "Instytutu hodowlano - dydaktycznego"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:14:51.
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-30 12:44:08.

Opinia sanitarna nr 31/ZNS/2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: " Instytut hodowlano - dydaktyczny"

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-14 15:23:07 | Data modyfikacji: 2018-11-14 15:29:45.
 Informacja dot. opinii z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipsku

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:22:15.
 Informacja dot. odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:16:44 | Data modyfikacji: 2018-11-13 14:25:52.
 Informacja dot. uwag oraz wniosków złożonych w terminie przewidzianym do składania uwag i wniosków do raportu.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-07 12:14:14.
 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwieia sprawy

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 14:58:37.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.,.pdf

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:58:09.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:33:35.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:32:01.
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Radomiu

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:28:38.
 Obwieszczenie z dnia 2 październik 2018r. o złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Instytut hodowlano - dydaktyczny"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:26:25.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:22:18.
 Informacja

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:59:00.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Realizacja Punktu Selektywej Zbiórki Odpadów Komunallnych (PSZOK) na działce o nr. ewid. 736/5 położonej w miejscowości Chotcza-Jozefów gm. Chotcza, pow. lipski woj. mazowieckie"

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:25:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Chotcza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-18 08:19:38.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:40:25 | Data modyfikacji: 2018-04-30 09:06:22.
Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:40:25
Data modyfikacji: 2018-04-30 09:06:22
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk