Skarbnik Gminy

Elżbieta Mróz
Skarbnik Gminy
Telefon: (48) 375-10-33 w.18
e-mail: skarbnik@chotcza.pl

 

Opublikowane przez: Barbara Wronikowska | Data wprowadzenia: 2003-03-26 12:22:00.

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:

  1. nadzoruje realizację budżetu
  2. przekazuje pracownikom wytyczne do opracowania niezbędnych  informacji związanych z projektem planu budżetowego
  3. współpracuje przy opracowaniu projektu  budżetu
  4. dokonuje analizy budżetu i na bieżąco       informuje Wójta o jego realizacji
  5. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych
  6. zapewnia ochronę mienia komunalnego
  7. informuje Radę Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która  taką sytuację mogła spowodować
  8. sprawuje nadzór nad pracą referatu finansowo-księgowego
  9. realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej
  10. wykonuje zadania i obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U.Nr 40, poz. 174 z póżn zmianami).
 

Opublikowane przez: Tomasz Fijoł | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:40:34.
Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:40:34
Opublikowane przez: Tomasz Fijoł