Archiwum przetargów

Chotcza, 02.04.2003 r.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 40 z dnia 28.03.2003r (POZYCJA 16008)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Gminy, 27-312 Chotcza-Józefów 59, woj. mazowieckie, pow. lipski, tel. 048 3751033, fax 048 3751033, www.chotcza.pl mail: ug@chotcza.pl , ogłasza przetarg nieograniczony na:

odbudowę nawierzchni stabilizowanej cementem drogi gminnej do pól
w miejscowości Baranów o dł. 1.082m i szerokości nawierzchni jezdnej 4,0m.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2003.08.31.

Wadium - 2.000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena:20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 2, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami- Alicja Krakowiak, tel. 048 3751033, lok. 2, w godz. 8.00 - 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok.6.

Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2003r o godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2003 r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok.14.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-04-02 14:17:00 | Data modyfikacji: 2004-05-28 16:09:44.
Data wprowadzenia: 2003-04-02 14:17:00
Data modyfikacji: 2004-05-28 16:09:44
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
« powrót