Archiwum przetargów


Chotcza, 11.04.2003 r.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 46 z dnia 10.04.2003 (POZYCJA 18719)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro

Urząd Gminy, 27-312 Chotcza-Józefów 59, woj. mazowieckie, pow. lipski, tel. 048 3751033, fax 048 3751033, www.chotcza.pl , mail: ug@chotcza.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

odbudowę drogi gminnej w miejscowości Gniazdków o dł. odcinka 1092 m + 360 m
i szerokości nawierzchni jezdni 3.50 m.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2003.08.31.

Wadium - 3000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 2, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Alicja Krakowiak, tel. 048 3751033, lok. 2,
w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 6.

Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2003 o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2003 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 14.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1
i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-04-11 12:46:00 | Data modyfikacji: 2004-05-28 16:11:42.
Data wprowadzenia: 2003-04-11 12:46:00
Data modyfikacji: 2004-05-28 16:11:42
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
« powrót