Archiwum przetargów

09-05-2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

1.
Wójt Gminy Chotcza
27-312 Chotcza
(o-48) 3751033
REGON 000534747
NIP 811 127 31 42

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia na budynku Urzędu Gminy w Chotczy.

Wykonanie:
1. Wykonanie konstrukcji dachu tj. rusztu na istniejącym dachu z drewna zaimpregnowanego środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi.
2. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej T 35x188.
3. Wykonanie obróbek blachasrkich z blachy stalowej powlekanej.
4. Zamontowanie rynien i rur spustowych z wysokoudarowego PCW w kolorze brązowym.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem preferencji krajowych.

3. Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie do 15.07.2003 r.

4. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia
można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Chotczy, pok. Nr 2 lub za
zaliczeniem pocztowym. Cena formularza wynosi 20 zł

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy
w Chotczy w pokoju nr 6 (sekretariat).

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Alicja Krakowiak, pok. Nr 2, Chotcza, tel. (048) 3751 033 wew. 19.

6.Ustala się nastepujące kryteria oceny ofert:
a/. cena ofertowa -100%

7. Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2003 r o godz. 10.00.

8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego
w dniu 21.05.2003r o godz. 10.30 pokój nr 14.

9. W przetargu mogą wziąć udział dostawcy/wykonawcy spełniający
następujące warunki:

· nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych
· spełniają wymogi określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia


 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-05-09 11:18:00 | Data modyfikacji: 2004-05-28 16:13:03.
Data wprowadzenia: 2003-05-09 11:18:00
Data modyfikacji: 2004-05-28 16:13:03
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
« powrót