Archiwum przetargów

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 71 z dnia 27.05.2003r Pozycja 29043 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro Wójt Gminy Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 59, woj. mazowieckie, pow. lipski, tel. 048 3751033, fax 048 3751033, www.chotcza.pl , e-mail:ug@chotcza.pl , ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Gustawów i Kijanka gm. Chotcza w zakresie: sieć wodociągowa z rur PVC śr.160mm – 7287 m, śr. 225mm – 2915 m, zasuwy śr. 150 mm- 11 szt, hydranty p.poż. 080 mm nadziemne –25 kpl., przyłącza wodociągowe –73 szt. w tym typ A –54 szt., typ B –1 szt., typ C – 18 szt., długość rur PE na przyłączach: śr. 40mm – 1953 m, śr. 63mm –155 m. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin realizacji (wymagany) – 2003.11.15 Wadium – 5.000 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (koszt) – 85% Warunki płatności –10% Warunki gwarancji i serwisu – 5%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20 zł) m0żna odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 2, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami – Alicja Krakowiak, tel. 048 3751033, lok. 2, w godz. 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 6. Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2003r o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.o7.2003r o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 14. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust..1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-06-03 15:15:00 | Data modyfikacji: 2004-05-28 16:14:07.
Data wprowadzenia: 2003-06-03 15:15:00
Data modyfikacji: 2004-05-28 16:14:07
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
« powrót