Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 O  szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro


 Wójt  Gminy Chotcza, 27-312 Chotcza- Józefów 59, woj.. mazowieckie, pow. lipski, tel. 048 371033,  fax 048 3751 033, www.chotcza.pl,  mail: ug@chotcza.pl,  ogłasza  przetarg  nieograniczony na odbudowę nawierzchni drogi  gminnej Chotcza Górna - Wiśniówek o dł. odcinka 580 m.


 Nie  dopuszcza się  składania oferty wariantowej.


 Termin realizacji  (wymagany) – 2003.10.31


 Kryteria  wyboru ofert i ich znaczenie:


 Cena (koszt) – 100% 


Uprawniona do kontaktów  z oferentami – Alicja Krakowiak, tel. 048 3751033, lok. 2,          


 w godz. 8.00 – 15.00.


 Oferty należy  składać w  siedzibie  zamawiającego, lok. 6.


 Termin  składania  ofert upływa  dnia 14.08.2003r o godz.13.00.


 Otwarcie  ofert nastąpi dnia 14.08.2003r o godz. 13.30  w siedzibie  zamawiającego , lok. 14.


 Postępowania  będzie prowadzone z zastosowaniem  preferencji  krajowych.


 W  przetargu  mogą  wziąć  udział oferenci nie wykluczeni  na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust 7 ustawy  o  zamówieniach  publicznych, spełniający  warunki  dodatkowe:


 - spełniają  warunki  określone w uproszczonej specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia.


 


 

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-08-06 15:10:26 | Data modyfikacji: 2004-05-28 16:18:24.
Data wprowadzenia: 2003-08-06 15:10:26
Data modyfikacji: 2004-05-28 16:18:24
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
« powrót