Archiwum przetargów

przetarg na dostawę węgla

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 30.000 EURO

Wójt Gminy Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 59, woj. mazowieckie, pow. lipski tel. 048 3751033 fax 3751033 www.chotcza.pl , mail: ug@chotcza.pl , ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego dla Urzędu Gminy w Chotczy, Domu Nauczyciela w Chotczy, Zespołu Szkół Samorządowych w Chotczy i Filii w Tymienicy.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany)- sezon grzewczy 2003/2004 liczony od podpisania umowy do 15.04.2004r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena: (koszt) – 100%

Uprawniona do kontaktów z oferentami –Alicja Krakowiak, tel. 048 3751033, lok.2.w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lok. 6.

Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2003r o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2003 r o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego lok. 14 w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych, którzy spełniają warunki określone w uproszczonej specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-09-10 12:26:41 | Data modyfikacji: 2004-05-28 16:19:03.
Data wprowadzenia: 2003-09-10 12:26:41
Data modyfikacji: 2004-05-28 16:19:03
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
« powrót