Archiwum przetargów

przetarg na modernizację drogi gminnej Kolonia
Wola Solecka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O szacunkowej wartości  poniżej 30.000 euro

Wójt  Gminy Chotcza,
27-312 Chotcza-Józefów 59, woj. mazowieckie,pow. lipski,
tel. 048 3751032, fax 048 3751033,
www.chotcza.pl, mail: ug@chotcza.pl
ogłasza  przetarg nieograniczony
na modernizację drogi gminnej Kolonia Wola Solecka
dojazd do pół o dł odcinka  550 mb.

Nie dopuszcza się  składania oferty  wariantowej.

Termin  realizacji (wymagany) - 2004.04.30

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena  (koszt) - 100%

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Alicja Krakowiak, tel. 048 3751032  wew.19, pokój nr 2, w godz. 8.00 - 15.00.

Oferty należy  składać  w siedzibie zamawiającego, lok. 6

Termin składania  ofert upływa dnia 18.03.2004r o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2004r o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego , lok. 14.

Postępowania będą  prowadzone z zastosowaniem  preferencji krajowych.

W przetargu  mogą  wziąć  udział oferenci  nie wykluczeni na postawie art.19 ust.1 i art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach  publicznych, spełniający  warunki  dodatkowe:

- spełniają warunki określone w uproszczonej  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

Uproszczoną  specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

A/  osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2  - cena  formularza  5 zł,
B/   za zaliczeniem  pocztowym   - cena  formularza  15 zł.

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-02-20 15:42:50 | Data modyfikacji: 2004-05-28 16:20:44.
Data wprowadzenia: 2004-02-20 15:42:50
Data modyfikacji: 2004-05-28 16:20:44
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej
« powrót