Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 1

 ch190109UchwalaNrIII1318.pdf

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:52:16.
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienie

 Uchwała Nr III/14/18

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:02:26.
Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2019 Nr
III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Uzasadnienie

Uchwała

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:15:53.
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia planu
pracy Rady Gminy w Chotczy na 2019

Załącznik

Uchwała Nr III/16/18

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:27:58.
Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rak 2019

Uchwała

Załącznik

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:33:06.
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Uchwała

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:39:22.
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy z dnia 28 grudnia
2018 r w sprawie ustanowienia gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023, Moduł 1.2 i 3

Uchwała

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:45:58.
Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
podwyższonego kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w formie.
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świdczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wielkoletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu
2019-2023"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:57:34 | Data modyfikacji: 2019-01-10 08:11:58.
Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych ze świadczeń z
pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin
objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole
i w domu" nalata 2019-2023

Uchwała

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:03:46 | Data modyfikacji: 2019-01-10 08:12:11.
Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r w sprawie powołania Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chotczy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:06:29.
Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r w sprawie powołania
przedstawiciela do Rady Społecznej działającej
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Uchwała

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:13:24.
Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów
rad sołeckich i sołtysów w Gminie Chotcza

Uchwała

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:16:25 | Data modyfikacji: 2019-01-10 08:11:43.
Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:22:07.

Zobacz:
 Sesja 40 .  Sesja 41 .  Sesja 42 .  Sesja 43 .  Sesja 44 .  Sesja 45 .  Sesja 46 .  Sesja 48 .  Sesja 47 .  Sesja 49 .  Sesja 50 .  Sesja 51 .  Sesja 1 .  Sesja 2 .  Sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:22:07
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk