Uchwała Nr XV/69/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019 nr
III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr XV/69/19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/69/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:12:54.
Uchwała Nr XV/70/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie: przedstawicieli
Gminy Chotcza do Zgromadzenia Związku Gmin nad
Iłżanką

Uchwała Nr XV/70/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:16:56 | Data modyfikacji: 2019-12-04 14:41:48.
Uchwała NR XV/71/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz
następstw zdrowotnych używania wyrobów
tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie
Chotcza na rok 2020.

Uchwała Nr XV/71/19

Załącznik do Uchwały nr XV/71/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:23:39.
Uchwała Nr XV/72/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego
Programu Współpracy Gminy Chotcza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego

Uchwała Nr XV/72/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XV/72/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:35:14.
Uchwała Nr XV/73/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie: określenia zasad
zbywania, oddania w dzierżawę, najmu,
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Chotczy

Uchwała Nr XV/73/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:47:43.
Uchwała Nr XV/74/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 28
listopada 2019 r. w sprawie: zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Chotcza

Uchwała Nr XV/74/19

Załącznik do Uchwały nr XV/74/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:50:38.
Uchwała Nr XV/75/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 28
listopada 2019 r. w sprawie: określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony

Uchwała Nr XV/75/19

Załącznik do Uchwały nr XV/75/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:55:49.
Uchwała Nr XV/76/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości nr ewid.
382 w miejscowości Chotcza-Józefów od Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała Nr XV/76/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:04:39.
Uchwała Nr XV/77/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie części nieruchomości nr
ewid. 415 w miejscowości Białobrzegi od
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała Nr XV/77/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:08:14.
Uchwała Nr XV/78/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Uchwała Nr XV/78/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:13:05.
Uchwała Nr XV/79/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XV/79/19

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/79/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 listopada 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/79/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:16:57.

Zobacz:
 Sesja 4 .  Sesja 5.  .  Sesja 6. .  Sesja 7. .  Sesja 8. .  Sesja 9 .  Sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 . 
Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:16:57
Opublikowane przez: Edyta Gajek