Uchwała Nr LI/231/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr LI/231/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-10 08:29:48.
Uchwała Nr LI/230/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Uchwała Nr LI/230/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-10 08:19:27.
Uchwała Nr L/229/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
19 grudnia 2022 roku w sprawie: przyjecia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026

Uchwała Nr L/229/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:07:25.
Uchwała Nr L/228/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
19 grudnia 2022 roku w sprawie: przyjęcia planu
Rady Gminy w Chotczy na 2023 rok

Uchwała Nr L/228/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:59:02.
Uchwała Nr L/227/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
19 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chotczy

Uchwała Nr L/227/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:34:02.
Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2023 Nr
L/226/22 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2023 Nr L/226/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:22:53 | Data modyfikacji: 2023-01-03 13:28:48.
Uchwała Nr L/225/22 Rady Gminy Chotcza z dnia 19
grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2023-2026

Uchwała Nr L/225/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:18:05.
Uchwała Nr L/224/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
19 grudnia 2022 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr L/224/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:12:07 | Data modyfikacji: 2023-01-03 13:15:03.
Uchwała Nr L/223/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
19 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

Uchwała Nr L/223/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-03 12:55:06.
Uchwała Nr XLIX/222/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego

Uchwała Nr XLIX/222/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-08 10:22:07 | Data modyfikacji: 2022-12-08 14:19:49.
Uchwała Nr XLIX/221/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: organizacji
usług opiekuńczych nad chorym w domu w gminie
Chotcza oraz zasad odpłatności i zwolnień

Uchwała Nr XLIX/221/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-08 10:04:10.
Uchwała Nr XLIX/220/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: pokrycia
części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnym z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr XLIX/220/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:34:51 | Data modyfikacji: 2022-12-08 09:56:14.
Uchwała Nr XLIX/219/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XLIX/219/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:14:10.
Uchwała Nr XLVIII/218/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 18 listopada 2022 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022
 Uchwała Nr XLVIII/218/22

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-11-29 10:19:53 | Data modyfikacji: 2022-11-30 07:34:40.
Uchwała Nr XLVII/217/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 października 2022 roku w sprawie:
określenia metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej

Uchwała Nr XLVII/217/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-11-07 15:02:08.
Uchwała Nr XLVII/216/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 października 2022 roku w sprawie:
rozpatrzenia petycji dotyczącej zasilania
awaryjnego ujęcia wody Siekierka

Uchwała Nr XLVII/216/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:50:51.
Uchwała Nr XLVII/215/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 października 2022 roku w sprawie:
obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę
sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/215/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:40:56.
Uchwała Nr XLVII/214/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 października 2022 roku w sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/214/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:36:59 | Data modyfikacji: 2022-11-07 14:46:58.
Uchwała Nr XLVII/213/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XLVII/213/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:24:27.
Uchwała Nr XLVII/212/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zmiany
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

Uchwała Nr XLVII/212/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:14:45.
Uchwała Nr XLVI/211/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 29 września 2022 roku w sprawie:
rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr XLVI/211/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-10-11 11:35:02 | Data modyfikacji: 2022-10-11 11:37:10.
Uchwała Nr XLVI/210/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 29 września 2022 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XLVI/210/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-10-11 11:30:22.
Uchwała Nr XLV/209/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 sierpnia 2022 roku w sprawie: określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla pedagogów, psychologów, pedagogów
specjalnych, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Chotcza

Uchwała Nr XLV/209/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-08 12:47:52.
Uchwała Nr XLV/208/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 sierpnia 2022 roku w sprawie: określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chotcza w
roku szkolnym 2022/2023

Uchwała Nr XLV/208/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-08 12:41:02.
Uchwała Nr XLV/207/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 sierpnia 2022 roku w sprawie: wymagań, jakie
powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Chotcza

Uchwała Nr XLV/207/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-08 11:24:38.
Uchwała Nr XLV/206/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XLV/206/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-08 11:18:34.
Uchwała Nr XLV/205/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

Uchwała Nr XLV/205/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:59:30.
Uchwała Nr XLIV/204/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XLIV/204/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-08-04 13:46:57.
Uchwała Nr XLIII/203/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na użyczenie na okres 5 lat nieruchomości
o nr ewid. 445 stanowiącej własność Gminy
Chotcza na rzecz Ochotnicznej Straży Pożarnej w
Białobrzegach

Uchwała Nr XLIII/203/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-07-01 15:05:54.
Uchwała Nr XLIII/202/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: wdrożenia i
przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Chotcza na lata
2022-2030"

Uchwała Nr XLIII/202/22

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-07-01 14:57:56.
Uchwała Nr XLIII/201/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XLIII/201/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-07-01 14:50:35.
Uchwała Nr XLIII/200/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia
Wójtowi Gminy Chotcza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 roku

Uchwała Nr XLIII/200/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-07-01 14:46:30 | Data modyfikacji: 2022-07-01 14:49:05.
Uchwała Nr XLIII/199/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za 2021 rok

Uchwała Nr XLIII/199/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-07-01 14:39:58 | Data modyfikacji: 2022-07-01 14:43:34.
Uchwała Nr XLIII/198/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Chotcza za 2021
rok

Uchwała Nr XLIII/198/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-07-01 14:36:27.
Uchwała Nr XLIII/197/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Chotcza wotum zaufania

Uchwała Nr XLIII/197/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-07-01 14:32:39.
Uchwała Nr XLII/196/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: określenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele nie związane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg

Uchwała Nr XLII/196/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-06-15 10:41:40.
Uchwała Nr XLII/195/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: wyrażenia zgody
na użyczenie na okres 5 lat nieruchomości o nr
ewid. 445 stanowiącej własność Gminy Chotcza
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w
Białobrzegach

Uchwała Nr XLII/195/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-06-15 10:33:58.
Uchwała Nr XLII/194/22 Rady Gminy Chotcza z dnia
31 maja 2022 roku w sprawie: zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała Nr XLII/194/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-06-08 08:52:01.
Uchwała Nr XLII/193/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

Uchwala Nr XLII/193/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-06-08 08:40:21 | Data modyfikacji: 2022-06-08 08:49:57.
Uchwała Nr XLII/192/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwala Nr XLII/192/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-06-08 08:36:26.
Uchwała Nr XLII/191/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

Uchwała Nr XLII/191/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-06-08 08:32:08.
Uchwała Nr XLI/190/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 kwietnia 2022 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022
 Uchwała Nr XLI/190/22

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:08:24.
Uchwała Nr XLI/189/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 kwietnia 2022 w sprawie: zmiany w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2025
 Uchwała Nr XLI/189/22

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:00:41 | Data modyfikacji: 2022-05-06 12:04:02.
Uchwała Nr XL/188/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia
8 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmian Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XL/188/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-04-12 08:46:02.
Uchwała Nr XXXIX/187/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 29 marca 2022 w sprawie: zmian Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XXXIX/187/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:10:11.
Uchwała Nr XXXIX/186/22 Rady Gminy z dnia 29
marca 2022 w sprawie: zmian w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXIX/186/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:02:36.
Uchwała Nr XXXVIII/185/22 Rady Gminy w Chotczy w
sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Chotcza, którzy uczestniczyli w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach
lub ćwiczeniach

Uchwała Nr XXXVIII/185/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:20:40.
Uchwała Nr XXXVIII/184/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie: przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii,
następstw zdrowotnych używania wyrobów
tytoniowych i wyrobów powiązanych oraz
uzależnień behawioralnych w Gminie Chotcza na
lata 2022-2023

Uchwała Nr XXXVIII/184/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:07:26.
Uchwała Nr XXXVIII/183/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Chotcza w 2022r."

Uchwała Nr XXXVIII/183/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:00:46.
Uchwała Nr XXXVIII/182/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie funduszu
sołeckiego na 2023 rok

Uchwała Nr XXXVIII/182/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-03 07:49:39 | Data modyfikacji: 2022-03-03 10:03:43.
Uchwała Nr XXXVIII/181/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XXXVIII/181/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-03-03 07:39:01 | Data modyfikacji: 2022-03-03 10:03:14.
Uchwała Nr XXXVII/180/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie: diet dla
sołtysów Gminy Chotcza

Uchwała Nr XXXVII/180/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-07 11:01:51 | Data modyfikacji: 2022-02-07 11:10:32.
Uchwała Nr XXXVII/179/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie: diet dla
radnych Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr XXXVII/179/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-07 10:58:20.
Uchwała Nr XXXVII/178/22 Rady Gminy Chotcza z
dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu

Uchwała Nr XXXVII/178/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-07 10:49:42.
Uchwała Nr XXXVII/177/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XXXVII/177/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-07 10:42:06.
Uchwała Nr XXXVII/176/22 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025

Uchwała Nr XXXVII/176/22

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-02-07 10:20:47.
Data wprowadzenia: 2022-02-07 10:20:47
Opublikowane przez: Edyta Gajek