Uchwała Nr LX/265/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
7 wrzesnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Chotcza-Józefów, Gmina Chotcza
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
720 o pow. 600 m2 i włączenie jej do Gminnego
zasobu nieruchomości

Uchwała nr LX/265/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-09-15 14:15:32.
Uchwała Nr LX/264/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
7 września 2023r. w sprawie: wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości położonej w
miejscowoci Chotcza-Józefów, Gmina Chotcza
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
719 o pow. 600 m2 i włączenie jej do Gminnego
zasobu nieruchomości

Uchwała Nr LX/264/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-09-15 14:09:06.
Uchwała Nr LX/263/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
7 września 2023r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LX/263/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-09-15 14:03:18.
Uchwała Nr LIX/262/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania oraz odwoływania członkó Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Chotcza

Uchwała Nr LIX/262/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-09-04 09:57:56.
Uchwała Nr LIX/261/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 sierpnia 2023r. w sprawie dowozu dzieci do
publicznej szkoły podstawowej, oddziałów
przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej,
wobec których Gmina Chotcza nie ma ustawowego
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przewozu

Uchwała Nr LIX/261/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-09-04 09:53:24.
Uchwała Nr LIX/260/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 sierpnia 2023r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości w 2023 r. na terenie Gminy
Chotcza

Uchwała Nr LIX/260/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-09-04 09:47:45.
Uchwała Nr LIX/259/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 sierpnia 2023 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LIX/259/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-09-04 09:35:03.
Uchwała Nr LVIII/258/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 lipca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie na okres 7 lat nieruchomości o nr
ewid. 445 stanowiącej własność Gminy Chotcza
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w
Białobrzegach

Uchwała Nr LVIII/258/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-08-09 11:15:17.
Uchwała Nr LVIII/257/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 lipca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie części nieruchomości
wydzielonej z działki o nr 128/4 o pow. 0,1 ha
położonej w miejscowości Kolonia Wola Solecka,
Gmina Chotcza i włączenie jej do Gminnego zasobu
nieruchomości

Uchwała Nr LVIII/257/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-08-09 11:11:32.
Uchwała Nr LVIII/256/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 lipca 2023 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LVIII/256/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-08-09 10:50:18.
Uchwała Nr LVII/255/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Lipskiego

Uchwała Nr LVII/255/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-07 13:13:26.
Uchwała Nr LVII/254/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 czerwca 2023 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LVII/254/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-07 13:10:18.
Uchwała Nr LVII/253/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Chotcza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LVII/253/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-07 13:07:28.
Uchwała Nr LVII/252/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za
2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2022 rok

Uchwała Nr LVII/252/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-07 13:04:23.
Uchwała Nr LVII/251/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakłądu Opieki Zdrowotnej Gminy Chotcza za 2022
rok

Uchwała Nr LVII/251/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-07 13:00:47.
Uchwała Nr LVII/250/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Chotcza wotum zaufania

Uchwała Nr LVII/250/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-07 12:56:57.
Uchwała Nr LVI/249/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
9 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LVI/249/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-06-16 10:22:55 | Data modyfikacji: 2023-06-16 10:28:19.
Uchwała Nr LV/248/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 maja 2023 roku w sprawie: wyrażenia woli
kontynuacji członkostwa Gminy Chotcza w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
"Krzemienny Krąg"

Uchwała Nr LV/248/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-06-09 11:33:58 | Data modyfikacji: 2023-06-09 11:37:12.
Uchwała Nr LV/247/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LV/247/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-06-09 11:26:16.
Uchwała Nr LIV/246/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania
przedstawiciela do Rady Społecznej działającej
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Uchwała Nr LIV/246/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:53:10 | Data modyfikacji: 2023-05-10 13:55:34.
Uchwała Nr LIV/245/23 Rada Gminy w Chotczy z dnia
28 kwietnia 2023 roku w sprawie: wyznaczenia
miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia
regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników na wyznaczonym
miejscu

Uchwała Nr LIV/245/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:43:18.
Uchwała Nr LIV/244/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LIV/244/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:26:17.
Uchwała Nr LIII/243/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie: określenia
zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków

Uchwała Nr LIII/243/23

Uchwała Nr 11.160.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2023r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-04-04 13:09:41 | Data modyfikacji: 2023-04-04 13:15:22.
Uchwała Nr LIII/242/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały
nr III/19/18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia
2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu
osłonowego w zakreie dożywiania "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023, Moduł 1,2 i 3

Uchwała Nr LIII/242/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-04-04 12:53:36.
Uchwała Nr LIII/241/23 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 31 marca 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały
budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LIII/241/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-04-04 12:43:27.
Uchwała Nr LIII/240/23 Rady Gminy Chotcza z dnia
31 marca 2023 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2023-2026

Uchwała Nr LIII/240/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-04-04 12:36:34.
Uchwała Nr LII/239/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Chotcza w 2023 roku"

Uchwała Nr LII/239/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:43:47.
Uchwała Nr LII/238/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
20 lutego 2023 roku w sprawie funduszu sołeckiego
na 2024 rok

Uchwała Nr LII/238/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:38:23.
Uchwała Nr LII/237/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie: określenia stawki
za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do
zwrotu rodzicom i opiekunom prawnym kosztów
dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do
placówek oświatowych

Uchwała Nr LII/237/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:31:14.
Uchwała Nr LII/236/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie: przystąpienia
Gminy Chotcza do realizacji Programu Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka
wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Funduszu
Solidarnościowego

Uchwała Nr LII/236/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:26:05.
Uchwała Nr LII/235/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr
VII/37/19 Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr LII/235/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:20:03.
Uchwała Nr LII/234/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr
VII/36/19 Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr LII/234/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:16:42 | Data modyfikacji: 2023-02-22 11:22:57.
Uchwała Nr LII/233/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LII/233/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:08:08.
Uchwała Nr LII/232/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie: dopuszczenia
zapłaty podatków, opłat lokalnych i
nieopodatkowanych należności budżetowych o
charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody
budżetu Gminy Chotcza za pomocą innego
instrumentu płatniczego

Uchwała Nr LII/232/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 10:47:26.
Data wprowadzenia: 2023-02-22 10:47:26
Opublikowane przez: Edyta Gajek