``

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

I. Referat Finansowo – Księgowy

Kierownik Referatu - Elżbieta Mróz tel. (048) 375-10-32 wew. 18

1. Katarzyna Chołuj tel. (048) 375-10-32 wew. 15
2. Donata Piskór-Figura tel. (048) 375-10-32 wew. 15
3. Monika Łyjak tel.(048) 375-10-32 wew. 14

4. Marzena Bartoszek tel.(048) 375-10-32 wew. 14
5. Renata Lasota tel.(048) 375-10-32 wew. 19

6. Lidia Magierek tel.(048) 375-10-32 wew. 20

do zadań referatu należy w szczególności:

1. Przygotowanie materiałów i wytycznych potrzebnych do opracowania projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją.
2. Prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi Gminy i Radzie Gminy.
3. Wymierzanie i pobór podatków: opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej.
6. Prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie.
7. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę finansową.
8. Planowanie i opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonyc spraw.
9. Opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
10. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

II. Referat Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Referatu – Tomasz Fijoł tel. (048) 375-10-32 wew. 12

1. Lidia Magierek tel. (048) 375-10-32 wew. 20
2. Piotr Drążyk tel. (048) 375-10-32 wew. 22
3. Łukasz Hmielewski tel. (048) 375-10-32 wew. 22

4. Edyta Gajek tel. (048) 375-10-32

5. Maria Olender

6. Robert Rutkowski

7. Paweł Nowotnik

8. Mirosław Wojtalik

 

Do zadań referatu należy w szczególności:

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacju Urzędu.
2. Koordynacja pracy w Urzędzie.
3. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz interpelacji i wniosków radnych.
4. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowyh pracowników Urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
5. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Gminy.
6. Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych.
7. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji Urzędu.
8. Prowadzenie archiwum Urzędu.
9. Nadzór nad działalnością placówek oświatowych i biblioteką.
10. Współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym w sprawach wyborów.
11. Prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej Urzędu oraz dbałość o przestrzeganie zasad bhp i p/poż.
12. Gospodarowanie gruntami komunalnymi.
13. Realizacja zadań zleconych - gospodarka gruntami należącymi do Agencji Rolnej Skarbu Państwa.
14. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej.
15. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwach rolnych.
16. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
17. Wydawanie zezwoleń na alkohol.
18. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem.

III. Samodzielne stanowiska

Zastępca Kierownika USC - ewidencja ludności -  Katarzyna Oleksiak tel. (048) 375-10-32 wew.19

1. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
2. Prowadzenie ewidencji ludności.
3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
4. Prowadzenie akt stanu cywilnego na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących narodzin, małżeństwa i zgonu.
5. Przyjmowanie zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających małżeństwa.

6. Obsługa Rady Gminy i Komisji Rady.

Ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, budownictwa i ochrony danych osobowych - Łukasz Hmielewski tel. (048) 375-10-32 wew. 22

1. Prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej.
2. Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o obronie Ojczyzny.
3. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie kancelarii tajnej.
5. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek.
6. Nadzór nad oświetleniem ulicznym.
7. Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji.
8. Nadzór nad budową i utrzymaniem sieci wodociągowej gminy.
9. Uzasadnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Ochrona danych osobowych.

Ds. zamówień publicznych, promocji gminy i pozyskiwania środków unijnych - Angelika Osojca tel. (048) 375-10-32 wew.19

 

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik -  Tomasz Fijoł tel (048) 375-10-32 wew. 12
Główna Księgowa - Monika Łyjak (048) 375-10-32 wew. 14
Justyna Niedziela - (048) 375-10-32 wew. 23 - Fundusz alimentacyjny,  Pracownik Socjalny,

Karolina Trela tel. (048) 375-10-32 wew.23 - Asystent rodziny

Karolina Flont tel. (048) 375-10-32 wew. 22 - Świadczenia rodzinne, Świadczenia wychowawcze, Świadczenia opiekuńcze

Katarzyna Maciejewska - aspirant pracy socjalnej

Zadania i kompetencje Ośrodka określa Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

V. Biblioteka Publiczna

Kierownik - Patrycja Juszczyk   tel. (048) 377-30-63

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2003-03-26 12:26:00 | Data modyfikacji: 2024-04-23 14:18:43.
Data wprowadzenia: 2003-03-26 12:26:00
Data modyfikacji: 2024-04-23 14:18:43
Opublikowane przez: Edyta Gajek