Uchwała nr XLI/181/2018 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 września 2018r. w sprawie Statutu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-07 11:56:32 | Data modyfikacji: 2018-11-07 12:08:53.
TREŚĆ STATUTU

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr II/36/2003 Rady Gminy
w Chotczy z dnia 31 marca 2003 r. .

STATUT GMINY CHOTCZA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Mieszkańcy gminy Chotcza tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową gminy Chotcza oraz jej terytorium.

§ 2

Gmina Chotcza położona jest w powiecie lipskim, województwie mazowieckim i obejmuje obszar o powierzchni 8882 ha oraz terytorium 17 sołectw, których granice i ustrój określają odrębne statuty.

§ 3

Siedziba władz gminy mieści się w Chotczy –Józefów 61.

§ 4

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1. ustawie o samorządzie gminnym- oznacza to ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),

2. Radzie –oznacza to Radę Gminy w Chotczy.

3. Urzędzie – oznacza to Urząd Gminy w Chotczy.

§ 5

Gmina Chotcza jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizowania życia publicznego na swoim terytorium. Jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

§ 6

1. Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej poprzez wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów.

1. Gmina może także wykonywać zadania powierzone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i organami samorządu innych szczebli po zapewnieniu środków finansowych.

2. Do wykonywania zadań własnych przekraczających możliwości organizacyjne gminy może ona przystępować za zgodą Rady Gminy do związków gmin, zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.

Rozdział II

Władze gminy

§ 7

1. W sprawach szczególnie ważnych dla gminy, jego mieszkańcy mogą podejmować rozstrzygnięcia poprzez referendum.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8

1. Organami gminy są:

1/ Rada gminy

2/ Wójt

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta określa odrębna ustawa.

3. Kompetencje organów gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz inne ustawy szczególne.

4. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

5. Obywatele mają dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Gminę w tym protokół z posiedzeń Rady Gminy.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt.5 udostępnia każdorazowo na wniosek obywatela złożony na piśmie, upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt.5 udostępnia się w pomieszczeniach Urzędu Gminy wyznaczonych w tym celu przez Wójta.

§ 9

1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Rada składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach przeprowadzonych zgodnie z ustawą.

3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.

4. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§ 10

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy nie zastrzeżone lub nie przekazane na rzecz innych organów.

§ 11

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesja może być zwołana na wniosek:

1/ Wójta

2/ ¼ ustawowego składu Rady.

3. Przewodniczący Rady lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§ 12

1. Pierwszą sesje Rady zwołuje organ przewidziany w odrębnych przepisach, w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.

2. Na pierwszej sesji Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 13

1. Rada rozstrzyga sprawy w formie uchwał.

2. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:

1/ Przewodniczącemu Rady,

2/ Komisjom Rady,

3/ grupie radnych w liczbie co najmniej ¼ ustawowego składu Rady

4/ Wójtowi

5/ Klubom radnych

3. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej zapewnia Przewodniczący Rady gminy, Podejmując działania niezbędne dla przygotowania uchwały, a zwłaszcza zaopiniowanie go przez właściwe Komisji rady.

§ 14

1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniach tajnych w następujących sprawach:

1/ wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady- bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2/ odwołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady- na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 15

1. Dla realizacji swych zadań Rada powołuje komisje stałe i doraźne oraz Komisję Rewizyjną.

2. Rada określa skład, przedmiot działania komisji i powołuje przewodniczących komisji rady oraz pozostałych członków..

3. Komisje w ramach swojego przedmiotu działania:

1/ oceniają dla potrzeb rady działalność Wójta i jednostce organizacyjnych,

2/ opiniują projekty uchwał,

3/ opiniują sprawy i postulaty zgłaszane przez organy Gminy, radnych i mieszkańców.

4. Radnym za udział w sesjach i członkom komisji stałych i doraźnych przysługuje dieta w wysokości określonej uchwałą Rady.

§ 16

1. Radni w liczbie co najmniej ¼ ustawowego składu Rady mogą tworzyć kluby radnych.

2. Kluby radnych mają prawo w szczególności :

1/ występować z inicjatywa uchwałodawczą,

2/ przedstawiać stanowiska i opinie klubu na forum rady,

3/ zgłaszać interpelacje

4/ współdziałać z komisjami rady.

3. Zgłoszenie powstania klubu winno być dokonane na ręce Przewodniczącego Rady i zawierać listę członków oraz nazwisko przewodniczącego klubu. O takich zgłoszeniach Przewodniczący informuje Radę na najbliższej sesji.

4. Działalność klubu nie może być sprzeczna ze Statutem Gminy.

§ 17

1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych przy pomocy Komisji Rewizyjnej w zakresie:

1/ przestrzegania prawa, statutu Gminy i innych przepisów gminnych,

2/ wykonania uchwał Rady i zgodności działania Wójta oraz Gminnych jednostek organizacyjnych z uchwałami Rady,

3/ gospodarki finansowej i wykonania budżetu,

4/ gospodarki mieniem.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i członków komisji , z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Komisja Rewizyjna dokonuje działań kontrolnych zgodnie z przyjętym przez Radę planem pracy lub na zlecenie Rady.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

5. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 18

Organizację, tryb pracy Rady i jej organów oraz prawa i obowiązki radnych określa szczegółowo Regulamin Rady będący załącznikiem Nr 2 do statutu.

§ 19

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2. Tryb i zasady wyboru Wójta określa odrębna Ustawa.

§ 20

1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz..

2. Do zadań o kompetencji Wójta należy w szczególności;

1/ wydawanie decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

2/ określenie sposobu podziału zadań między Wójta , Sekretarza Gminy,

3/ przygotowanie projektów uchwał rady gminy,

4/ określenie sposobu wykonywania uchwał,

5/ ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania,

6/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

7/ wykonywanie budżetu, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu i wykorzystania środków budżetowych.

8/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

9/ ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego , opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią.

10/ rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych ogłaszanych przez gminę,

11/ wnioskowanie w sprawie powołania i odwołania Skarbnika i Sekretarza gminy,

12/ zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów o prace z pracownikami Urzędu,

13/ udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa.

14/ wykonywanie zadań zleconych, określonych odrębnymi przepisami.

§ 21

1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, funkcjonującego w sposób określony regulaminem organizacyjnym.

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Wójt działa do chwili wyboru nowego Wójta.

Rozdział III

Mienie Gminy

§ 22

Mieniem Gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 23

1. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:

1/ Gminna Biblioteka Publiczna w Chotczy,

2/ Zespół Szkół Samorządowych w Chotczy,

3/ Zespół Szkół Samorządowych Filia w Tymienicy,

4/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy,

5/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chotczy.

§ 24

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa. Wykaz sołectw stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 25

1. Sołectwa tworzy się w Gminie w drodze uchwały Rady Gminy. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie utworzenia sołectwa, poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom gminy zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia sołectwa. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach wiejskich.

3. zakres działania sołectwa, zasady i tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Gminy w formie statutów poszczególnych sołectw.

§ 26

1. Rada Gminy w miarę posiadanych przez Gminę Chotcza możliwości, w drodze uchwały może wyposażyć jednostki pomocnicze w tym przede wszystkim sołectwa w mienie gminne.

2. Jednostki pomocnicze mają prawo do zarządzania i korzystania z przekazanego mienia.

3. Zarządzanie i korzystanie z przekazanego mienia nie może przekraczać zakresu zwykłego zarządu i ogranicza się do:

1/ załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

2/ utrzymanie go w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia, zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści np. pobieranie dochodów.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Gminy

§ 27

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansowa na podstawie budżetu Gminy.

2. Projekt budżetu przygotowuje Wójt uwzględniając zasady prawa budżetowego określone w przepisach ustawy o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do Ustawy oraz wskazówki Rady Gminy Chotcza.

Projekt budżetu Gminy jest przedkładany Radzie przez Wójta w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyłany do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 28

1. Wójt może w każdym czasie przedstawić Radzie wniosek o dokonanie zmian w budżecie.

2. Rada zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni.

§ 29

Oświadczenie woli w imieniu Gminie w zakresie zarządu mieniem składu jednoosobowo Wójt.

§ 30

Za prawidłowość obsługi budżetu gminy odpowiada Skarbnik.

§ 31

Obsługę kasową prowadzi bank wyłoniony w drodze przetargu..

§ 32

1. Dochodami Gminy są:

1/ Podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,

2/ Dochody z majątku Gminy,

3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa.

2. Dochodami Gminy mogą być:

1/ Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,

2/ Wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

3/ Spadki, zapisy, darowizny,

4/ Inne dochody.

§ 33

1. Gmina ponosi koszty działalności organizacji samorządowych w sposób wynikający z przepisów.

2. Gmina wpłaca składki określone w statutach związków dobrowolnych, do których przystąpi.

Rozdział V

Przepisy gminne

§ 34

1. Przepisy gminne stanowi Rada w formie uchwały.

2. w celu wykonywania uchwał Rady i na podstawie zawartych w nich upoważnień – Wójt wydaje zarządzenia wewnętrzne.

§ 35

Przepisy gminne organy wymienione w § 34 ust. 1 uchwalają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu organu.

§ 36

1. Uchwała Rady powinna zawierać:

1/ Numer, datę i tytuł,

2/ Podstawę prawną,

3/ Rozstrzygnięcie sprawy lub inne wyrażenie woli Rady,

4/ Określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie lub sprawujących nadzór nad jej realizacją,

5/ Termin wejścia w życie oraz w razie potrzeby czas jej obowiązywania,

6/ Przepisy o uchyleniu dotychczasowych aktów prawnych, jeśli zachodzi taka potrzeba,.

2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący,

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokółem z sesji w Urzędzie Gminy, stanowią one załączniki.

4. Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.

5. Wójt przekazuje uchwały Rady Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie 7 dni od ich podjęcia.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 37

1. Rada uchwala Statut zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.

2. Do zmian Statutu przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-08-08 13:47:58.
Uchwały dotyczące statutu gminy
Uchwała II/36/2003 ws. uchwalenia Statutu Gminy Chotcza

Załącznik Nr 1 do Uchwały II/36/2003 - STATUT GMINY CHOTCZA

Załącznik Nr 2 do Uchwały II/36/2003 - REGULAMIN RADY GMINY CHOTCZA

Uchwała V/45/2003 ws. wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 do statutu Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-08-08 13:00:35.
Data wprowadzenia: 2003-08-08 13:00:35
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej